Tweaking.com - Windows Repair 4.0.22

Tweaking.com - Windows Repair 4.0.22

Tweaking.com – 9,1MB – Freeware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
Tweaking.com - Windows Repair is an all-in-one repair tool to help fix a large majority of known Windows problems including registry errors and file
permissions as well as issues with Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall and more. Malware and installed programs can modify your default settings. With Tweaking.com - Windows Repair you can restore Windows original settings.

Tổng quan

Tweaking.com - Windows Repair là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Tweaking.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Tweaking.com - Windows Repair là 4.0.22, phát hành vào ngày 26/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.10.1, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Tweaking.com - Windows Repair đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,1MB.

Người sử dụng của Tweaking.com - Windows Repair đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Tweaking.com - Windows Repair!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Tweaking.com - Windows Repair cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản